Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-ethoxy-

Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-ethoxy-