1,3,5-Trichloro-2,4,6-trimethylbenzene

1,3,5-Trichloro-2,4,6-trimethylbenzene