Borazine, 2,4,6-trimethyl-

Borazine, 2,4,6-trimethyl-