5,5-dimethyl-4-methylidene-3-[2-[2-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one

5,5-dimethyl-4-methylidene-3-[2-[2-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one