5-amino-1-(2-fluorophenyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide

5-amino-1-(2-fluorophenyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide