[2-(Dimethylamino)phenyl]methanol

[2-(Dimethylamino)phenyl]methanol