2,2',4,4',6,6'-Hexanitrobiphenyl

2,2',4,4',6,6'-Hexanitrobiphenyl