1,1'-Biphenyl, 2,4-dimethyl-

1,1'-Biphenyl, 2,4-dimethyl-