Stannane, trimethyl(phenylmethyl)-

Stannane, trimethyl(phenylmethyl)-