(Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enenitrile

(Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enenitrile