2-methyl-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

2-methyl-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole