Stannane, cyclohexyltrimethyl-

Stannane, cyclohexyltrimethyl-