N-(2-iodophenyl)-3-nitrobenzamide

N-(2-iodophenyl)-3-nitrobenzamide