N-(2-iodophenyl)-2-nitrobenzamide

N-(2-iodophenyl)-2-nitrobenzamide