1-phenyl-4-(4-phenylcyclohexyl)piperazine

1-phenyl-4-(4-phenylcyclohexyl)piperazine