2,2,4,10,12,12-Hexamethyl-7-(3,5,5-trimethylhexyl)tridecane

2,2,4,10,12,12-Hexamethyl-7-(3,5,5-trimethylhexyl)tridecane