4-(3-fluorobenzyl)thiomorpholine

4-(3-fluorobenzyl)thiomorpholine