1-(2-chlorophenyl)-4-[(5-nitrofuran-2-yl)methyl]piperazine

1-(2-chlorophenyl)-4-[(5-nitrofuran-2-yl)methyl]piperazine