1H-2-Silaindene,2,3-dihydro-2,2-dimethyl-

1H-2-Silaindene,2,3-dihydro-2,2-dimethyl-