4-chloro-N-(4-iodophenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(4-iodophenyl)benzenesulfonamide