1-(2,5-dimethylphenyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine

1-(2,5-dimethylphenyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine