Benzyldimethyldecylammonium chloride

Benzyldimethyldecylammonium chloride