1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine

1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine