Ethyl m-trifluoromethylcarbanilate

Ethyl m-trifluoromethylcarbanilate