2'-Trifluoromethylbenzanilide

2'-Trifluoromethylbenzanilide