2-chloro-N-{3-[(2-nitrobenzoyl)amino]phenyl}benzamide

2-chloro-N-{3-[(2-nitrobenzoyl)amino]phenyl}benzamide