3-Methyl-4-phenyl-1-butene

3-Methyl-4-phenyl-1-butene