4-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]morpholine