2-Hexyne, 4,4,5-trimethyl

2-Hexyne, 4,4,5-trimethyl