2-chloro-N-{3-[(3-methoxybenzoyl)amino]phenyl}benzamide

2-chloro-N-{3-[(3-methoxybenzoyl)amino]phenyl}benzamide