Borazine, 2,4,6-trichloro-1,3,5-trimethyl-

Borazine, 2,4,6-trichloro-1,3,5-trimethyl-