3-(methylphenylamino)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one

3-(methylphenylamino)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one