1-[6-(2-chloro-4-methyxyphenoxy)-hexyl]-imidazole

1-[6-(2-chloro-4-methyxyphenoxy)-hexyl]-imidazole