1-(3-fluorobenzoyl)-4-[(4-methylphenoxy)acetyl]piperazine

1-(3-fluorobenzoyl)-4-[(4-methylphenoxy)acetyl]piperazine