7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-hydroxy-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one

7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-hydroxy-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one