2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine

2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine