3,4'-Diamino-4-methyldiphenylmethane

3,4'-Diamino-4-methyldiphenylmethane