2-(trimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate

2-(trimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate