p-Benzoquinone, 2-(1,5-dimethylhexyl)-3-hydroxy-5-methyl-

p-Benzoquinone, 2-(1,5-dimethylhexyl)-3-hydroxy-5-methyl-