2-[(2-fluorobenzoyl)amino]-4-(4-methylphenyl)thiophene-3-carboxylic acid

2-[(2-fluorobenzoyl)amino]-4-(4-methylphenyl)thiophene-3-carboxylic acid