3,5-Dichlorophenyl p-nitrophenyl ether

3,5-Dichlorophenyl p-nitrophenyl ether