ethyl 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]acetate

ethyl 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]acetate