N-(2-chlorophenyl)-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]propanamide

N-(2-chlorophenyl)-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]propanamide