4-[4-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-3-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-2-methoxyphenol

4-[4-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-3-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-2-methoxyphenol