1,2-Dichloro-3-(4-nitrophenoxy)benzene

1,2-Dichloro-3-(4-nitrophenoxy)benzene