N-(3-iodophenyl)-2-nitrobenzamide

N-(3-iodophenyl)-2-nitrobenzamide