N-[4-(phenylsulfamoyl)phenyl]benzamide

N-[4-(phenylsulfamoyl)phenyl]benzamide