methyl 2,5-dichlorobenzenesulfonate

methyl 2,5-dichlorobenzenesulfonate