3,4,5-Triphenyl-1H-pyrazole-1-nonanoic acid

3,4,5-Triphenyl-1H-pyrazole-1-nonanoic acid