(2-methoxyphenyl)[4-(4-phenylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]methanone

(2-methoxyphenyl)[4-(4-phenylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]methanone